If there are any questions about the project, etc., send them to [email protected] 

Realkompetence

Post date |

Udviklingsarbejde om dokumentation af realkompetence inden for folkeoplysning og frivillige aktiviteter

Baggrund

Kompetence hører vores moderne tid til. Vi skal være gode til fortsat at udvikle vores kompetencer, hvis vi skal kunne gøre os gældende i et videnssamfund. Især i arbejdslivet er læring blevet en ”succesteknologi”, som i samspil med kompetencebegrebet er blevet svaret på videnssamfundets udfordringer. I den sammenhæng har folkeoplysningen en særlig tradition i Danmark. Folkeoplysning er ikke bare en tradition, som sikrer en dialog med fortiden, det er også en arena, hvor der kan gives bud på hvilke særlige kompetencer, der er brug for i vidensamfundet, og på hvilken måde disse kan udvikles.

Hidtil har vi fået papir på de kompetencer, vi har erhvervet os i de formelle uddannelser, men indførelsen af realkompetencevurdering åbner mulighed for, at den enkelte kan få anerkendelse for kompetencer erhvervet i andre livssammenhænge.
Folkeoplysning og foreningsliv udgør et særligt læringsrum. Når man synliggør og dokumenterer den enkeltes kompetencer på dette område åbner det for anerkendelse i forhold til formel uddannelse og arbejdsmarked. Samtidig åbnes mulighed for gensidig dialog og i nogle tilfælde grænseoverskridende dialog og udvikling på tværs af sektorer.

Udviklingen af realkompetencevurdering inden for fritidsliv og folkeoplysning handler om at mobilisere de ressourcer og kapaciteter der aldrig bliver udnyttet hos den enkelte. Samtidig kan det være vejen til nye kompetenceudviklingsarenaer, hvor der er mulighed for, at de forskellige former for læring kan understøtte og udvikle hinanden.

Formålet med projektet
Projektets formål er, at de kompetencer der er erhvervet inden for folkeoplysning og deltagelse i frivillige aktiviteter, kan dokumenteres og valideres med henblik på at styrke den enkeltes udvikling og adgang til uddannelse og arbejdsmarked.

Målsætning
Projektet har en målsætning om, at der udvikles, testes og evalueres hensigtsmæssige, operationelle og valide koncepter, metodikker og redskaber, som kan anvendes til at dokumentere disse kompetencer. Udgangspunktet for undersøgelsen er et it-baseret afklaringsredskab til selvevaluering. Afhængig af aktivitetens karakter og kontekst kan man supplere med dynamisk selvevaluering, gruppeevaluering, instruktørevaluering og forskellige former for vejledning.

Projektet skal sikre at dokumentationsredskaber bliver udviklet og målrettet til kompetencevurdering i forhold til adgang til arbejdsmarked og uddannelse.

Projektet skal sikre at koncepter, metodikker og dokumentationsredskaber medvirker til en høj grad af involvering fra den lærendes side.

Projektet har et mål om, at dokumentationsredskaberne hviler på standarder, som er gennemskuelige, operationelle og samtidig så fleksible, at der skabes rum for dette områdes mangfoldighed både, hvad angår aktører og deltagere. Disse standarder har ikke til hensigt at standardisere kompetenceudviklingen, men giver tværtimod mulighed for at styrke dialogen og overførslen mellem forskellige arenaer for kompetenceudvikling.

It-redskabet er webbaseret og vil bestå af en fleksibel platform, hvor der tilbydes en e-portfolio – et offentligt rum, hvor den enkelte kan præsentere sig overfor omverdenen. Samtidig vil der i den digitale del ligge en generisk spørgeramme i forhold til kompetencestandarder, hvor den lærende via sin besvarelse kan generere grafiske kompetenceprofiler. 

Definition af e-portfolio 
En e-portfolio er et privat rum for repræsentation af erfaringer i form af den lærendes personlige, professionelle eller uddannelsesmæssige produktion, overvejelser og refleksioner.
Projektets Indhold
Projektet har en systematik, hvor der arbejdes med det, der kaldes agile designprincipper. Det vil sige, at der på baggrund af tidligere nationale og internationale modeller og erfaringer udvikles prototyper, som i samspil med interessenterne testes. Erfaringerne viser, at det er vanskeligt at fastlægge detaljerede rationelle kravspecifikationer i forhold til udvikling af it-systemer. I en proces baseret på agile designprocesser kvalificeres kravspecifikationsfasen ved at arbejde med prototyper og dialog. Grundprincippet er således, at der etableres en dialog på baggrund af, hvordan et sådant system kunne se ud. Dermed opstår der en udviklingsspiral, hvor forskellige aktører i en iterativ proces indgår i en udvikling fra prototype over test/dialog til en revideret model.

Erfaringerne herfra evalueres og valideres med henblik på, at der afslutningsvis findes et sammenhængende sæt af metoder og dokumentationsredskaber, der sikrer, at voksnes læring, folkeoplysning og frivilligt arbejde dokumenteres under skyldig hensyntagen til:

  • at dokumentationen skal have en tilstrækkelig grad af validitet og reliabilitet
  • at der sikres en accept blandt uddannelserne, arbejdsmarkedet og den enkelte lærende
  • at metoderne og dokumentationen tillader både en fastholdelse og en udvikling af de særlige kompetencer inden for det frivillige arbejde og folkeoplysning
  • at metoderne er økonomisk omsættelige både for individer, institutioner og samfundet

Modellen for udviklingsarbejdet er, at der udvikles prototyper for, hvordan kompetence kan beskrives og dokumenteres i de tre regi. 
En valideringsproces vil beskrive, hvordan sådanne kompetencer kan ses – en model med indikatorer, kriterier og verifikation. Dilemmaet for en sådan model vil være, hvordan man sikrer at både model og metode har et acceptabelt niveau af validitet og reliabilitet. Samtidig skal de give rum til kompetenceudviklings mangfoldighed og den særlige karakter man finder i frivilligt arbejde og folkeoplysning.

I denne sammenhæng er der også tale om udvikling, beskrivelse og evaluering af standarder, der kan angive, hvilke former for kompetence, der er opnået. Sådanne standarder giver mulighed for etablering af dialog imellem de lærende og en eventuel vejleder, men også imellem forskellige læringsarenaer eksempelvis folkeoplysning og arbejdsliv. Standarder giver således frihed og fleksibilitet og betyder en begrebsliggørelse og italesættelse, som netop er en betingelse for både dialog og overførsel af kompetencer mellem forskellige sektorer. Standarder betyder ikke standardisering, men derimod mulighed for en mangfoldighed i kompetenceudviklingen.

Samarbejdspartnere 
MOCH A/S & aktører inden for folkeoplysning, frivilligt arbejde og foreningsarbejde.