If there are any questions about the project, etc., send them to [email protected] 

Inno-Space

Post date |

Dette miniprojekt handler om at bruge de praksisser der indgår i to innovationsprojekter til at definere, udvikle og formidle strukturerede procesteknologier, som kan stilladsere brugerdrevne innovationsprocesser.

Projektet er finanseret af Netværket for forskningsbaseret brugerdreven innovation 

Rationale

Innovation ses her som noget, der sker i og er en social praksis. Det er en strukturation af tid og sted. Det skal forstås på den måde, at opfindelse af nye produkter ofte ses som det at udvikle en veldefineret fysisk genstand, hvis brug og anvendelse sjældent giver sig selv. Men selve den fysiske genstand ændrer sjældent noget i sig selv. Det er først i en social praksis, at der sker en meningstilskrivelse og vi så at sige finder ud af, hvad dette eller hint skal bruges til. Innovation sker når fx nye teknologier møder og skaber praksis og når dette møde er med til at videreudvikle disse nye teknologier. Vi vil sige, at der sker rekursive innovationsprocessser: at der i en praksis sker udvikling, at den tilskrives mening, men at det netop kun er gennem meningstilskrivelse i andre kontekster, at det bliver en innovation, der ændrer vores sociale praksis. Det giver derfor god mening når der i dag lægges stor vægt på det der kaldes brugerdreven innovation eller forskningsbaseret brugerdreven innovation. At skabe vækstmiljøer for netop innovation, handler dermed i høj grad om at skabe relationer mellem forskellige praksisser.

Om den udviklings- og forskningsmæssige tilgang til brugerdreven innovation hedder det ofte: ”Start with the people and the context. Ask: what do they actually do and how do they do it”. Det lyder jo umiddelbart tilforladeligt, men vi må her medtænke det forhold, at en ny teknologi, et nyt medie remedierer de sociale interaktionsformer, der kan iagttages. Eller sagt på en anden måde: Vi kan ikke vide, hvad der sker, når vi fx. sætter et intelligent legeredskab i spil. Vi kan heller ikke spørge børn på forhånd for, hvordan skulle de dog vide, hvad noget sådant kan og ikke kan. Vi bliver nødt til at starte med at gøre noget og se på det der sker. Vi foreslår her, at der anlægges, hvad der kunne kaldes en tekno-etnologisk tilgang/proces. Det vil sige, at der laves forløb eller konfigurationer, hvor nye teknologier eller medier  indgår. Og efterfølgende meningstilskrive de ændrede aktiviteter som disse initierer. Meningstilskrivningen giver mulighed for nye og ændrede aktiviteter – eller sagt på en anden måde, det giver mulighed for kvalitative og validerede nye udviklinger af intelligente lege- og læremiljøer. Forskningens mål bliver foreningen af forståelse og aktivitet: Vi forstår ved at handle, og samtidig handler vi ved at forstå – og den forståelse deles af de andre aktører, som vi agerer med i en situeret praksis.

Brugerdreven innovation kan ikke laves på forhånd. Det sker i et organiseret samspil mellem flere aktører, hvor aktivitet, meningstilskrivning og genfortolkning skaber ny viden, som kan danne afsæt til ny praksis.

Indhold

På baggrund af udviklingsarbejder med hhv. Nole A/S og Team Online A/S etableres en platform for metodeudvikling af procesteknologier til innovationsprocesser i samspil med brugere.  Disse udviklingaktiviteter er valgt, fordi de netop er betinget af, at brugerne er en væsentlig del af den innovative proces.

I udviklingssamarbejdet med Noles A/S er sigtet at skabe en platform for design og udvikling af intelligente legeredskaber, som kan kontekstualiseres i forhold til forskellige sammenhænge og behov. Afsættet er her Noles A/S arbejde med intelligente legeredskaber (Edderkoppen) og Knowledge Labs arbejde med leg, viden, læring og it. Formålet er således at udvikle en teknologisk moduliserbar platform, som kan konfigureres og re-konfigureres i forskellige sammenhænge. Det vil betyde, at eksisterende miljøer vil kunne tilføres digital ”intelligens”, som efterfølgende vil kunne manipuleres af brugerne til at danne fysisk/virtuelt miljø for forskellige lærings- og legeaktiviteter. Det afgørende her er, at der ved inddragelse af intelligente legeredskaber kan skabes nye kontekster, men at det samtidig er muligt vha. den af Noles udviklede satellitteknologi, at kombinere sådanne legeredskaber med de eksisterende legeartefakter (legeredskaber) eller med andre dele af det fysiske miljø. Operationelt handler det om at udvikle agile teknologier, som kan konfigureres eller rekonfigureres af brugerne (den legende, tilknyttede institutioner, fagprofessionelle i form af pædagoger, lærere med videre).

Samarbejdet med Team Online A/S sigter på at udvikle et socialfagligt IT-værktøj, der med udgangspunkt i brugernes, det vil i første omgang sige medarbejdernes og institutionernes behov, vil kunne håndtere Servicelovens krav til udvikling og implementering af §111-handleplaner som et dagligt redskab til dokumentation, evaluering og udvikling på de sociale specialinstitutioner.

Siden er udviklingen af systemet fortsat i tæt samarbejde med brugerne for at dække relevante behov i dagligdagen. I samarbejdet arbejdes der med udgangspunkt i brugerdreven forskningsbaseret innovation. Brugerne er således i fokus i forhold til innovationsprocessen. Ofte opdeles brugerdreven innovation i to forskellige retninger henholdsvis “Voice of Customer” og “Lead User”. Voice of Custumer er videreudvikling af eksisterende produktudvikling, men med en øget vægt på at afdække behovene hos kunderne eller brugerne. “Lead user” har en noget anderledes tilgang, idet det her handler om at identificere innovationen i sociale praksisser jvf. fx. opensource og crowdsourcing. I samarbejdet med Team Online A/S redefineres og re-konfigureres disse forskellige tilgange til en model som bygger på:

  • At systemudvikling ses som udvikling af en praksis ikke som udvikling af en teknisk artefakt.
  • At brugernes praksis er udgangspunktet og skal belyses gennem etnologiske og etnografiske metoder.
  • At brugerne skal opleve nye idéer for at overskride deres egen praksis.
  • At der dermed er tale om en cirkulær proces, hvor afdækning af praksis og afprøvning af prototyper løbende dokumenteres og    indgår i udviklingsprocessen.
  • At brugere, udviklere og forskere etablerer et udviklingsfællesskab, hvor de distinkte kompetencer fastholdes.
  • At forskere, udviklere og brugere tilhører forskellige praksisfællesskaber, som har hver deres distinkte kompetencer, som i kvalificerede dialoger kan udvikle emergerende viden og nye praksisser.

Centralt i disse innovationsprocesser er således den sociale praksis og meningstilskrivning i denne sociale praksis. Denne meningstilskrivning kan struktureres og understøttes gennem anvendelsen af forskellige procesteknologier som fx.: visualiseringsteknikker, scenariemodeller, probeteknikker og rapid prototyping.

Formål og mål
Projektets overordnede formål er at definere, udvikle, afprøve, evaluere og formidle  procesteknologier til at strukturere og stilladsere brugerdreven innovation.

De konkrete mål, som skal nås i projektet, er:

  • Udvikling af procesteknologier som understøtter brugerdreven innovation og dokumentationssystemer i forhold hertil pilotafprøvninger og iterativ udvikling af koncept for anvendelsen af disse teknologier.
  • Evaluering, dokumentation og begrebsliggørelse af erfaringerne fra udviklingsforløbet.
  • Formidling.