If there are any questions about the project, etc., send them to [email protected] 

Forhandlinger om patienten

Post date |

Den elektroniske patientjournal som kommunikationsmedie
Dette ph.d.-projekt foregår i samarbejde med Odense Universitetshospital og undersøger konsekvenserne af indførelsen af en fælles tværfaglig elektronisk patientjournal. 

Projektets indhold
Ph.d.-projektet undersøger konsekvenserne af indførelsen af EPJ på OUH, og fokuserer især på tre områder: Kommunikation, organisation og læring. Når et nyt kommunikationsmedie som den elektroniske patientjournal bliver indført, påvirker det selvfølgelig organisationen. Der vil finde såvel tilsigtede som utilsigtede ændringer sted. På et hospital som OUH vil indførelsen af EPJ eksempelvis have betydning for relationerne mellem faggrupperne (læger, sygeplejersker, sekretærer mv.), arbejdsgangene indenfor organisationen samt kommunikationen mellem sundhedspersonalet og patienten.

Casestudie af tre afdelinger på OUH
Undersøgelsen har karakter af et casestudie, hvor tre afdelinger på OUH deltager. Ph.d.-projektets feltarbejde forløber over to perioder fra marts 2005 til januar 2007. Første del af empirien omfatter de to pilotafdelinger, hvor den elektroniske patientjournal COSMIC blev implementeret i september 2005. I alt medvirker ca. 24 sundhedspersoner fra forskellige faggrupper i deltagerobservationer, individuelle interview og fokusgruppeinterviews.

EPJ er andet end ny teknologi
Ved første øjekast kan indførelsen af EPJ fremstå som et projekt, der først og fremmest handler om teknik – om flere computere, stregkoder og scannere samt PDA’er. PDA’erne fungerer via trådløst netværk, så sundhedspersonalet kan opsamle data om temperatur, puls og blodtryk ved patienten, og fører data direkte ind i journalen. Men indførelsen af EPJ handler ikke bare om ”at sætte strøm til papirjournalen”. Det handler i høj grad om organisatorisk forandring samt relationen mellem teknologi og mennesker. For det er ikke bare de nye teknologier, der påvirker menneskerne i organisationerne. I mødet med brugerne bliver teknologien ligeledes transformeret.

Forhandlinger om patienten
Tidligere var patientjournalen primært lægens arbejdsredskab, men med indførelsen af EPJ på OUH bliver patientjournalen tværfaglig. Derfor bliver man nødt til at diskutere, hvad en patientjournal er, hvad dens formål er, hvordan man dokumenterer en klinisk handling eller beslutning, og hvordan man registrerer og præsenterer data på en overskuelig og effektiv måde. Man skal diskutere, hvad der giver journalen værdi som arbejdsredskab for de forskellige faggrupper og andre interessenter. Med andre ord vil der foregå en forhandling om patienten, når EPJ indføres som det nye kommunikationsmedie. Den tværfaglige elektroniske patientjournal sætter gang i en proces, hvor faggruppernes forhandlinger om forskellige patientbilleder vil finde sted.

EPJ i et større perspektiv
Vi befinder os i en tid, hvor nye informations- og kommunikationsteknologier hele tiden introduceres. Det påvirker bl.a. vores arbejdsliv. Derfor er det relevant at undersøge nærmere, hvordan disse nye informations- og kommunikationsteknologier påvirker de måder, vi organiserer arbejdet på. Ud over at have relevans for sygehusvæsenet, vil denne ph.d.-undersøgelse også kunne sige noget mere generelt om, hvordan informationsteknologier er med til at præge kommunikationen, arbejdsgangene og relationerne i komplekse organisationer.